Privacy policy

Versie 30-4-2018

Privacy en gegevensbescherming

361° hecht veel waarde aan je privacy en bescherming van je veiligheid. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de richtlijnen die 361° hanteert om je persoonlijke gegevens veilig te stellen.

Privacy beleid van 361°

361° houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke gegevens enkel voor specifieke doeleinden. Wij maken gebruik van je gegevens om onze klant – of volgrelatie te ondersteunen en te verbeteren. Wij gebruiken je gegevens in het kader van een samenwerking, communicatie, contractering, facturering,… Of om je op de hoogte te houden van events, nieuws gerelateerd aan het werkveld van 361° of andere interessante zaken. Wij verkopen of geven je persoonlijke gegevens niet aan anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

361°, Struisblokstraat 4, 3370 Boutersem – +32 (0)478 91 70 65 – info@361.works

Je kan ons vragen om de persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt te laten inkijken en ons verzoeken om deze te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Wij streven ernaar om persoonlijke gegevens veilig te stellen door gebruik van gepaste maatregelen en processen.

De informatie die 361° over je verzamelt.

361° vraagt naar specifieke persoonsgegevens. Wij vragen je om informatie te verstrekken voor een vlotte contractering of om diensten op een vlotte manier aan je te kunnen leveren, om onze website te verbeteren, om op verzoek naar informatie te kunnen reageren, om je relatie met ons te ondersteunen of om follow-up te kunnen doen.

361° kan gegevens verzamelen wanneer je contact met ons hebt opgenomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer:

 • Je je op een website van 361° begeeft
 • Je ons een offerte of voorstel vraagt
 • Je een bestelling bij ons plaatst
 • Je ons verzoekt om meldingen (cfr. Nieuwsbrieven,…) via e-mail
 • Je je abonneert op een nieuwsbrief of mailinglijst.

Wanneer je contact met ons opneemt, kunnen wij je om een of meer van de volgende gegevens vragen: naam, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, branche, transactiegegevens en andere gegevens die wij nodig hebben om je vraag te kunnen verwerken en/of om samenwerking vlot te laten verlopen. Wij zullen je hiervoor de toestemming vragen.

361° gebruikt je persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden. De informatie die je versterkt, blijft vertrouwelijk. De informatie wordt door 361° met maatschappelijke zetel, Struisblokstraat 4, 3370 Boutersem, en de ondernemingsnummer BE 0887 618 690 verzameld en verwerkt in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking voor de volgende algemene doeleinden of voor andere wettelijk toegestane doeleinden.

 • Verwerken van je contract van de gevraagde diensten
 • Beantwoorden van verzoeken om bepaalde diensten
 • Verbeteren van onze diensten
 • Contact met je op te nemen
 • Aanpassen van onze communicatie met jou en van alle marketingmaterialen die wij met je delen
 • Onze zakelijke partners (bv. Coachen, therapeuten, trainers,…) in staat te stellen hun opdracht uit te voeren.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van ons digitaal welzijnspatform,
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • het onderhouden van onze website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Nieuwsbrieven, mailinglijsten, verzoeken om informatie

361° kan je informatie sturen over onze verschillende diensten. Alleen 361° zal je rechtstreekse berichten versturen. Als je dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, kan je dat op een van de volgende manieren laten weten:

361°
Struisblokstraat 4,
3370 Boutersem
t.a.v. Christophe Van Pottelsberghe
info@361.works

Het duurt tot 10 werkdagen voordat de wijzigingen in je voorkeurstellingen zijn verwerkt. Hierdoor is het mogelijk dat je nog even informatie ontvangt nadat wij je verzoek hebben ontvangen.

Wanneer zal 361° je persoonlijke gegevens delen?

361° zal je persoonlijke gegevens enkel delen met de externe partners betrokken in het project in je bedrijf.

Bewaartermijn

361° bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit impliceert dat wij je gegevens veilig bewaren tot wij een tegenbericht krijgen om je gegevens aan te passen of te verwijderen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens 361° van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze zakelijke partners zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Op je aanvraag binnen een redelijke termijn zullen wij je inlichten over het type persoonlijke gegevens dat wij over jou bijhouden, de doelstellingen waarvoor wij dit doen en de mogelijke ontvangers of typen ontvangers, alsook de bron van de gegevens. Na een schriftelijk verzoek en binnen een redelijke termijn zullen wij persoonlijke gegevens ook wijzigen, corrigeren, verwijderen en/of blokkeren zodat ze niet verder worden verwerkt indien die gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet vereist voor het doel van de verwerking blijken te zijn.

U heeft tevens het recht de toezichthouder te informeren mochten wij je vraag tot aanpassing of schrapping incorrect behandelen. U heeft steeds recht op inzage, wissing, beperking, bezwaar en overdragabaarheid. U kan ook steeds klacht indienen bij de privacy commissie.

Ervaring op maat

Met behulp van technologie kunnen wij betere, aan de klant aangepaste ervaringen bieden. 361° gebruikt zogeheten cookies om te helpen bepalen welke informatie geschikt voor je is en om je ervaring in het contact met ons te verbeteren. Ons gebruik van cookies is bedoeld om je een betere ervaring te bieden bij het gebruik van alle sites binnen de schoot van 361° en om je aangepaste berichten over onze diensten te bieden bij je bezoek aan die websites.

Extra informatie

Als je hebt gevraagd dat een dienstverlener van 361° contact met je opneemt, zullen wij jouw contactgegevens aan deze dienstverlener dienen te verstrekken. Deze informatie wordt niet gedeeld met andere partijen en wordt alleen naar die partner doorgestuurd om deze in staat te stellen contact met je op te nemen. Persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, worden bewaard en verwerkt in overeenkomst met alle toepasselijke regelgevingen en de privacyverklaring van 361°.

Contact opnemen met 361°

Als je contact met ons wilt opnemen of als je vragen hebt over onze privacyverklaring kan je ons via e-mail bereiken op info@361.works